Ko jūs varat paļauties, ja jūsu māja tiek nojaukta

Jautājums par maskaviešu izlikšanu no dzīvojamām telpām ir aktuāls daudziem galvaspilsētas iedzīvotājiem. Tas ir saistīts ar faktu, ka līdz 2010. gadam Maskavā viņi plāno nojaukt jau novecojušās vai nojauktās mājas.

attēls

Izlikšanas pamatojums ir Maskavas valdības lēmumi:

– par dzīvojamo ēku kapitālo remontu, ja to nav iespējams veikt, neatbrīvojot dzīvojamās telpas un neizmitinot iedzīvotājus;
– par dzīvojamo ēku rekonstrukciju;
– par nepiemērotu dzīvojamo ēku un dzīvojamo telpu pārveidošanu par nedzīvojamām;
– par to sabrukumu draudošu dzīvojamo ēku nojaukšanu, kuras noteiktā veidā atzītas par ārkārtas vai dzīvesvietām nederīgām un neatgūstamām;
– par zemes gabala atsavināšanu valsts vai pašvaldību vajadzībām saistībā ar nepieciešamību pēc jaunas apbūves un teritoriju attīstības;
– par dzīvojamo ēku nojaukšanu kā daļu no pilsētu mājokļu programmu īstenošanas.

Balstoties uz šiem dokumentiem, administratīvā rajona prefekts pieņem lēmumu par pilsoņu pārvietošanu. Tas norāda pamatus dzīvojamās ēkas atbrīvošanai, juridiskai (fiziskai) personai, kas veic pārvietošanu vai maksā īpašniekam naudas kompensāciju, provizorisko līgumu noslēgšanas laiku, īpašnieku, īrnieku, īrnieku un citu personu pārvietošanās laiku no dzīvojamās ēkas, finansēšanas avotus pārvietošanas izmaksām un citiem būtiskiem nosacījumiem dzīvojamās ēkas atbrīvošana.

Īpašnieku garantijas

Izliktajam īpašniekam tiek nodrošināta provizoriska un līdzvērtīga kompensācija naudā vai natūrā – pēc izvēles.

Ja īpašnieks dod priekšroku naudai, tad kompensācijas summai jāatbilst atbrīvotā mājokļa tirgus vērtībai. Naudas kompensācija īpašniekam tiek sniegta bezskaidras naudas veidā, un tā ir paredzēta dzīvojamo telpu iegādei. Bet šos līdzekļus varat izmantot citiem mērķiem, ja īpašniekam ir atšķirīga dzīves telpa, attiecībā uz kuru īpašniekam ir patstāvīgas lietošanas tiesības. Dzīvojamo telpu tirgus vērtības novērtēšanu pēc vienas puses iniciatīvas veic profesionāli vērtētāji pēc vienota novērtēšanas standarta uz pārinstalētāja rēķina.

Nodrošinot īpašniekam dzīvojamās telpas kā kompensāciju natūrā, istabu skaitam tajā nevajadzētu pārsniegt to skaitu atbrīvotajās telpās.

Dzīvojamas telpas masveida attīstības teritorijās, kas pārsniedz noteikto kompensācijas apmēru, var tikt piešķirtas pilsoņu īpašniekiem kompensācijas secībā, ja personām, kas veic pārvietošanu, ir vieta. Ja īpašnieks ir piekritis šādiem nosacījumiem, piemaksa tiek iekasēta pēc būvniecības izmaksām, ja iegādātajā dzīvojamā telpā katram iedzīvotājam nav vairāk par 25 kv. m no kopējās platības (pilsoņiem, kas dzīvo atsevišķi – līdz 40 kv. m no kopējās platības), ņemot vērā visu dzīvojamo telpu kopējo platību, kas pieder pilsoņiem un ko viņi izmanto saskaņā ar nomas līgumu. Pārvietotājs veic pilsoņu pārvietošanu vai atlīdzina izmaksas, kas saistītas ar pilsoņu pārcelšanos uz jaunu mājokli.

Lai pārvietotu pilsoni, šīs attiecības ir jāformalizē. Parasti attiecības starp izlikto personu un mājokļa īpašnieku tiek noformētas ar nolīgumiem – provizoriskiem un pamata.

Pirms darba uzsākšanas par dzīvojamās ēkas rekonstrukciju, kapitālo remontu, pārkārtošanu, nojaukšanu tiek noslēgts iepriekšējs līgums. Tas ir pamats, lai noslēgtu galveno vienošanos par īpašniekam piederošo dzīvojamo telpu īpašumtiesību izbeigšanu un īpašniekam provizoriskas un līdzvērtīgas vērtības kompensācijas natūrā (kompensācijas) nodrošināšanu, kā arī pušu tiesību noteikšanu uz atbrīvotajām dzīvojamām telpām un sniegtu kompensācijas veidā. Parasti pēc provizoriskā līguma noslēgšanas īpašniekam nav tiesību atsavināt dzīvojamās telpas, kā arī veikt citus darījumus, kas pārkāpj sākotnējo līgumu.

Iepriekšējs līgums netiek noslēgts:

– pēc pušu mutiskas vienošanās panākšanas par visiem kompensācijas (kompensācijas) sniegšanas nosacījumiem;
– pārceļot īpašniekus no ārkārtas dzīvojamām ēkām.

Pamatlīgums tiek noslēgts vienkāršā rakstiskā formā, un tas ir jāreģistrē valstī, kas reģistrē tiesības uz nekustamo īpašumu un darījumus ar to. Izmaksas, kas saistītas ar līguma valsts reģistrāciju, sedz pārcelšanas puse.

Pamatlīgums tiek noslēgts saskaņā ar noteikumiem, kas noteikti sākotnējā līgumā. Šādā nolīgumā obligāti jāparedz kompensācijas veids:

– citas ērtas vienlīdz vērtīgas dzīvojamās telpas;
– provizoriska un līdzvērtīga atbrīvotā mājokļa vērtības atmaksa bezskaidrā naudā saskaņā ar pirkšanas-pārdošanas līgumu ar kompensācijas summas ieskaitīšanu atbrīvotā mājokļa īpašnieka bankas kontā, nenodrošinot citu mājokli;
– citas dzīvojamās telpas nodrošināšana kapitālo remontu laikā, saglabājot īpašumtiesības uz atjaunotajām dzīvojamām telpām.

Ja īpašniekam mājoklis ir vienīgā dzīvesvieta un viņš kā kompensāciju izvēlas naudas kompensāciju, tad papildus kompensācijai viņš saņem kompensāciju par dzīvojamās mājas remontu, kas nav saistīts ar kapitālu. To var izmantot vienīgi citu dzīvojamo telpu iegādei. Kad īpašnieks nekustamā īpašuma tirgū izvēlas mājokli, īpašnieka mērķbankas kontā ieskaitītie līdzekļi mājokļa pārdevējam tiek pārskaitīti bezskaidras naudas veidā.

Garantijas darba devējiem

Izliktajiem īrniekiem tiek nodrošināta cita ērta dzīves telpa. Mājokļa kopējās platības lielumam jāatbilst noteiktajam, ka pilsonis un viņa ģimenes locekļi dzīvesvietas laikā ir reģistrēti atbrīvotajā mājoklī no lēmuma pieņemšanas dienas, ieskaitot bērnus, kas dzimuši pēc lēmuma pieņemšanas. Tajā tiek ņemtas vērā visas dzīvojamās telpas, attiecībā uz kurām pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem ir patstāvīgas lietošanas tiesības, kā arī pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ar dzīvojamām telpām veiktie civilie darījumi, bet ne vairāk kā piecus gadus pirms lēmuma pieņemšanas..

Īrniekam, kura platība pārsniedz nodrošināto likmi, mājoklim piešķir vismaz summu, kas nepārsniedz noteikto sociālo normu vienai personai, un īrniekam un viņa ģimenes locekļiem, kuriem ir tiesības uz papildu platību un kuri to faktiski izmantojuši, ņemot vērā papildu platību, kas ir viņu lietošanā.

No brīža, kad tiek pieņemts lēmums atbrīvot mājokli, sekojošais ģimenes sastāva palielinājums nenozīmē lēmuma par mājokļa nodrošināšanu pārskatīšanu saskaņā ar sociālās īres līgumu, kas iepriekš tika ierosināts pilsonim un viņa ģimenes locekļiem. Bet ir arī izņēmumi:
– pilsoņa tiesību uz mājokli saglabāšana, kas netika ņemts vērā, lemjot par mājokļa nodrošināšanu; apmešanās nepilngadīgajos;
– pilsoņa tiesību uz mājokli atzīšana, pamatojoties uz tiesas lēmumu.

Gadījumā, ja tiek atteikts sniegt sociālo dzīvojamo fondu dzīvojamo platību, īrniekam pēc pušu vienošanās var tikt izsniegta subsīdija dzīvojamās platības iegādei. Tās lielums ir vienāds ar sniegtā sociālā mājokļa izmaksām. Sociālā mājokļa izmaksas, pamatojoties uz kurām tiek aprēķinātas subsīdijas, tiek noteiktas kā vidējā mājokļu tirgus vērtība sērijveida māju masveida attīstības vietās.

Izlikšanas noteikumi

Personām, kas ir atbrīvotu ēku dzīvojamo telpu īpašnieki un īrnieki, par pieņemto lēmumu paziņo rakstiski divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas. Iepriekšējs līgums ar dzīvojamās telpas īpašnieku tiek noslēgts lēmumā noteiktajos termiņos. Pamatlīgums tiek noslēgts termiņos, kas norādīti provizoriskajā līgumā.

Mājokli īrnieks atbrīvo ne vēlāk kā mēnesi pēc sniegtā mājokļa nomas līguma noslēgšanas, īpašnieks – pamatlīgumā noteiktajos termiņos, bet ne vēlāk kā mēnesi pēc dokumenta par mājokļa īpašumtiesībām saņemšanas vai pēc naudas kompensācijas (kompensācijas) saņemšanas. ) pilnā izmērā.

Novērtējiet šo rakstu
( Vēl nav neviena vērtējuma )
Pievienojiet komentārus

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: